Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Statut

Załącznik do Uchwały Nr 1 /2001
Walnego Zebrania Delegatów FML
z dnia 1 września 2001r.
 

STATUT
Stowarzyszenia Forum Młodych Ludowców

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Forum Młodych Ludowców zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz przepisów niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:
1. podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży,
2. propagowanie wśród młodzieży edukacji odpowiadającej wyzwaniom stawionym przez rynek,
3. inspirowanie rozwoju ruchu społeczno-kulturalnego w środowisku młodzieżowym,
4. inicjowanie działań prowadzących do odbudowania więzi lokalnych,
5. wspieranie wszelkich działań mających na celu obniżenie kosztów edukacji,
6. popieranie wszelkich inicjatyw mających przygotować młodzież do funkcjonowania w realiach procesów integracyjnych zachodzących w świecie,
7. upowszechnianie dostępu do książki i do nowoczesnych technik teleinformacyjnych,
8. propagowanie kultury i tradycji,
9. utrzymywanie świadomości poczucia dumy z własnego dziedzictwa,
10. działanie na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
11. upowszechnianie wiedzy o ruchu ludowym,
12. pielęgnowanie tradycji i historii polskiego ruchu ludowego,
13. organizowanie życia koleżeńskiego poprzez szkolenia, kursy, wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje, sympozja, konferencje, seminaria naukowe, spotkania towarzyskie itp.,
14. propagowanie prospołecznych, prodemokratycznych i pronarodowych postaw młodych Polaków.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
2. współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć naukowych dotyczących ruchu ludowego,
3. upowszechnianie wiedzy o ruchu ludowym i szerzenie kultury opartej o ludowe pierwiastki, czerpiącej z wartości, historii, tradycji, zwyczajów polskiej wsi
4. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, imprez towarzyskich itp.
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
6. organizowanie i prowadzenie Uniwersytetu Ludowego dla działaczy społecznych zainteresowanych szeroko rozumianym ruchem ludowym,
7. działalność edytorską, publikację materiałów prasowych, książek, nieperiodycznych wydawnictw,
8. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
9. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz rządowych i samorządowych,

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia i która nie przekroczyła 35 roku życia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd właściwej instancji, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,
d) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów, i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

§ 12

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b-f.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do wspierania działań Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek członkowskich w wymiarze określonym przez właściwe władze Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Powiatowemu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
b) śmierci członka, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną).
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które nadały członkostwo,
g) rozwiązania Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) orzeka Zarząd Powiatowy, a w przypadkach określonych w ust 1 pkt d) i e) Krajowy Sąd Koleżeński, które zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
podstawowa, powiatowa, wojewódzka i krajowa

§ 14

Stowarzyszenie tworzy swoje struktury organizacyjne uwzględniając podział administracyjny państwa na województwa i powiaty.

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Klub Młodych Ludowców działający na terenie powiatu, zwany dalej "klubem".
2. Klub nie może liczyć mniej niż 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowie Klubu wybierają ze swojego grona zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym Lidera Klubu Młodych Ludowców.
4. Kadencja Lidera Klubu Młodych Ludowców trwa półtora roku.
5. Ta sama osoba może pełnić funkcję Lidera Klubu Młodych Ludowców tylko przez dwie kolejne kadencje.

§ 16

1. Kluby wchodzą w skład powiatowej organizacji Stowarzyszenia.
2. Powiatowe władze Stowarzyszenia powołuje się, jeżeli na terenie powiatu działają co najmniej 3 Kluby Młodych Ludowców bądź 1 Klub Młodych Ludowców, składający się co najmniej z 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 17

1. Powiatowe organizacje Stowarzyszenia wchodzą w skład wojewódzkiej organizacji Forum Młodych Ludowców.
2. Wojewódzkie władze Stowarzyszenia powołuje się jeżeli na terenie województwa zorganizowane są co najmniej 3 Zarządy Powiatowe Forum Młodych Ludowców.

§ 18

1. Wojewódzkie organizacje Stowarzyszenia wchodzą w skład krajowej organizacji - Forum Młodych Ludowców.
2. Krajowa organizacja - Forum Młodych Ludowców tworzona jest przez minimum trzy organizacje wojewódzkie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Krajowe Władze Stowarzyszenia

§ 21

1.Krajowymi Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Delegatów
b) Zarząd Krajowy
c) Prezes Zarządu Krajowego
d) Krajowa Komisja Rewizyjna
e) Krajowy Sąd Koleżeński
2.Szczegółowy tryb wyboru władz krajowych określi regulamin.

Walne Zebranie Delegatów

§ 22

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci)
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
3.Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby delegatów określonej w § 19 ust.2
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo wyborcze w terminie określonym w § 19 ust. 1.
3. Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 500 członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów wyboru władz Stowarzyszenia
4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11.podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Stowarzyszenia.

§ 25

1. Zarząd Krajowy, zwany dalej Zarządem kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd składa się z 10-49 członków, w tym Prezesa, wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów, a także wybieranych ze swojego grona 3 vice – prezesów, sekretarza i skarbnika
3. Zarząd może ze swojego grona powołać Prezydium.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd
6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w ciągu roku, z inicjatywy Prezesa Zarządu bądź na pisemny wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określanie szczegółowych kierunków działania,
c) ustalanie budżetu i preliminarzy,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego ,a także w sprawie przyjęcia darowizny, spadku bądź zapisu na rzecz krajowej organizacji FML,
g) powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
i) określanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie,
j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
l) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
m) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
n) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
o) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg
i zwolnień od tych składek lub świadczeń

Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 27

1. Krajowa Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją Rewizyjną jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów.

Krajowy Sąd Koleżeński

§ 30

1. Krajowy Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem Koleżeńskim składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 31

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 32

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 33

1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 6 miesięcy
d) wykluczenia z władz Stowarzyszenia
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia
2. Przypadki określone w ust.1 pkt c)-e) nie dotyczą Prezesa Zarządu Krajowego.

§ 34

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 35

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Wojewódzkie władze stowarzyszenia

§ 36

Wojewódzkimi władzami stowarzyszenia są:
a) Wojewódzkie Zebranie Delegatów
b) Zarząd Wojewódzki
c) Prezes Zarządu Wojewódzkiego
d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna

§ 37

W Wojewódzkim Zebraniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci wybrani na Powiatowych Zebraniach Członków) (delegatów)
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

§ 38

Uchwały Wojewódzkiego Zebrania Delegatów zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby delegatów określonej w § 19 ust.2
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 39

1. Wojewódzkie Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Wojewódzkie Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo wyborcze w terminie określonym w § 19 ust. 1.
3. Wojewódzkie Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Wojewódzkiego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze,
5. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzki:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 Zarządów Powiatowych
d) na żądanie Zarządu Krajowego, bądź Krajowej Komisji Rewizyjnej
7. W przypadkach określonych w ust 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów winno być zwołane nie później niż w ciągu 5 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Nadzwyczajne Wojewódzkie Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 40

Do kompetencji Wojewódzkiego Zebrania w szczególności należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na terenie województwa,
b) wybór i odwoływanie członków wojewódzkich władz Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań wojewódzkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
e) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Wojewódzkiego
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Stowarzyszenia.

§ 41

1. Zarząd Wojewódzki kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia na terenie województwa, zgodnie z uchwałami Wojewódzkiego Zebrania Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Wojewódzkim Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd Wojewódzki składa się minimalnie z 11 członków, w tym wybieranego przez Wojewódzkie Zebranie Delegatów Prezesa, wybieranych ze swojego grona 1-3 vice – prezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd Wojewódzki może ze swojego grona powołać Prezydium.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w obszarze województwa, w okresie między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego . Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Wojewódzki.
5. Zasady działania Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd Wojewódzki
6. Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w ciągu roku, z inicjatywy Prezesa Zarządu bądź na pisemny wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia na obszarze województwa oraz uchwał Wojewódzkiego Zebrania Delegatów,
b) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia na poziomie województwa,
c) ustalanie wojewódzkiego budżetu i preliminarzy,
d) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
e) powołanie wojewódzkich komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
f) zwoływanie Wojewódzkiego Zebrania Delegatów,
g) określanie zasad wyboru delegatów przez Powiatowe Zebrania Członków (delegatów)
h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) na poziomie województwa,
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej na poziomie województwa,
k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów,
m) występowanie z inicjatywami do władz krajowych Stowarzyszenia,
n) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizny, spadku bądź zapisu dokonywanych na rzecz wojewódzkich struktur organizacyjnych FML,
o) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Krajowy.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

§ 43

1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością na poziomie województwa.
2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 44

Do zakresu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia na poziomie województwa,
b) występowanie do Zarządu Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zebrania Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Wojewódzki z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu Wojewódzkiego,
d) zwołanie Wojewódzkiego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Wojewódzki w terminie lub trybie ustalonym statutem,
e) składanie na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie
(lub odmowę udzielenia) absolutorium wojewódzkim władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Wojewódzkim Zebraniu Delegatów,

§ 45

Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 46

Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Wojewódzkie Zebranie Delegatów.

Powiatowe Władze Stowarzyszenia

§ 47

1.Powiatowymi Władzami Stowarzyszenia są:
a) Powiatowe Zebranie Członków (delegatów)
b) Zarząd Powiatowy
c) Prezes Zarządu Powiatowego
d) Powiatowa Komisja Rewizyjna

§ 48

1. W przypadku gdy liczba członków powiatowej organizacji Stowarzyszenia nie przekracza 50 osób w Powiatowym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie powiatowej organizacji Stowarzyszenia.
2. W przypadku gdy liczba członków powiatowej organizacji Stowarzyszenia przekracza 50 osób w Powiatowym Zebraniu Członków (delegatów) biorą udział delegaci wybrani w Klubach wg trybu i zasad określonych przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia.

§ 49

1. W Powiatowym Zebraniu Członków (delegatów) biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - zrzeszeni w klubach członkowie zwyczajni mieszkający na terenie powiatu
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

§ 50

Uchwały Powiatowego Zebrania Członków (delegatów) zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków (delegatów) określonej w § 19 ust.2
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 51

1. Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo wyborcze w terminie określonym w § 19 ust. 1.
3. Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Powiatowego Zebrania Członków (delegatów) kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze,
5. Nadzwyczajne Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) zwołuje Zarząd Powiatowy:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
c) na żądanie Zarządu Wojewódzkiego
d) na umotywowane żądanie, co najmniej 30 członków zwyczajnych
e) na żądanie Zarządu Krajowego, bądź Krajowej Komisji Rewizyjnej
7. W przypadkach określonych w ust 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne powiatowe Zebranie Członków (delegatów) winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 52

Do kompetencji Powiatowego Zebrania w szczególności należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na terenie powiatu,
b) uchwalanie powiatowego budżetu,
c) wybór i odwoływanie członków powiatowych władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań powiatowych władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Powiatowego
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Stowarzyszenia,
h) występowanie z inicjatywami, postulatami i wnioskami do władz nadrzędnych

§ 53

1. Zarząd Powiatowy kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia na terenie powiatu, zgodnie z uchwałami Powiatowego Zebrania Członków (delegatów), reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Powiatowym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Powiatowy składa się z 7 - 17 członków, w tym wybieranego przez Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) Prezesa, wybieranych ze swojego grona 1-3 vice – prezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd Powiatowy może ze swojego grona powołać Prezydium.
4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w obszarze powiatu, w okresie między posiedzeniami Zarządu Powiatowego. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Powiatowy.
5. Zasady działania Zarządu Powiatowego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalany przez Zarząd Powiatowy.
6. Posiedzenia Zarządu Powiatowego zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w ciągu roku, z inicjatywy Prezesa Zarządu bądź na pisemny wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

§ 54

Do zakresu działania Zarządu Powiatowego należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia na obszarze powiatu oraz uchwał Powiatowego Zebrania Członków (delegatów),
b) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia na poziomie powiatu,
c) ustalanie powiatowego budżetu i preliminarzy,
d) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
e) powołanie powiatowych komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
f) zwoływanie Powiatowego Zebrania Członków (delegatów),
g) określanie trybu i zasad wybierania delegatów na Powiatowe Zebranie Członków (delegatów) w przypadku gdy liczba członków zwyczajnych powiatowej organizacji Stowarzyszenia przekracza liczbę 50 osób.
h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) na poziomie powiatu,
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej na poziomie powiatu,
k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności na powiatowym Zebraniu Członków (delegatów),
m) występowanie z inicjatywami do władz nadrzędnych Stowarzyszenia
n) powoływanie powiatowych komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
o) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków bądź zapisów na rzecz powiatowych struktur organizacyjnych FML,
p) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg
i zwolnień od tych składek lub świadczeń w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Krajowy.

Powiatowa Komisja Rewizyjna

§ 55

1. Powiatowa Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością na poziomie powiatu.
2. Powiatowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 56

Do zakresu działania Powiatowej Komisji Rewizyjnej należy:
g) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia na poziomie powiatu,
h) występowanie do Zarządu Powiatowego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
i) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Powiatowego Zebrania Członków (delegatów) w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Powiatowy z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu Powiatowego,
j) zwołanie Powiatowego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Powiatowy w terminie lub trybie ustalonym statutem,
k) składanie na Powiatowym Zebraniu Członków (delegatów) wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium powiatowym władzom Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Powiatowym Zebraniu Członków (delegatów),

§ 57

Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Powiatowego i jego Prezydium. Członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 58

Powiatowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Powiatowe Zebranie Członków (delegatów).

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze

§ 59

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 60

1.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
c) dotacje
d) darowizny, zapisy, spadki
e) wpływy z działalności statutowej
2 Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 61

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu Krajowego i Wiceprezesa Zarządu Krajowego lub Skarbnika Zarządu Krajowego.

§ 62

Osoby wymienione w § 61 mogą upoważnić Prezesa i Wiceprezesa lub Skarbnika władz wojewódzkich i powiatowych do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych na obszarze ich działania.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 63

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Delegatów wymaga większości 3/5 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad, a do zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia dołączono projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie , mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe

§ 64

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode